Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Yapım Şube Müdürlüğü
Yapım Şube M?d?rl?ğ?

Ek - 2
?RNEK KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
BAYINDIRLIK ve İSKAN M?D?RL?Ğ? YAPIM ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA S?RESİ  (EN FAZLA)
1 KURUM VE KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK İŞLERİN TAHMİNİ BEDELİ 1  - Kurum ve Kuruluşlardan Gelecek Talep Yazısı 5 G?n 
2  - Proje veya R?leve Planı 
3  - Teknik Elaman G?revlendirilmesi
4  - Teknik Elemanlara Tebliğ Edilmesi
5  - G?revlendirilen Teknik Elemanların Yerinde  İnceleme Yapması
6  - Tahmini Bedelin Hazırlanıp İlgili Kuruma G?nderilmesi
2 KURUM VE KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK İŞLERİN YAKLAŞIK MALİYETİNİN HAZIRLANMASI 1  - Kurum ve Kuruluşlardan ?deneği Bulunduğuna Dair Gelecek Talep Yazısı Tahmine bedel miktarına g?re (3 - 30 g?n)
2  - Uygulama Projesi veya Yapılacak İşleri G?sterir R?leve Planı 
3  - Yaklaşık Maliyet Komisyonunun Teşkil Ettirilmesi
4  - Yaklaşık Maliyet Komisyonuna Tebliğ Edilmesi
5  - Hazırlanan Yaklaşık Maliyetin İdarece Onayı
6  - İhale Takip Şefliğine Projelerle Birlikte Havalesi
3 KURUM VE KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK İŞLERİN İHALE SONRASI KONTROLL?Ğ?N?N YAPILMASI 1  - İhalesi Yapılan İşlerin Kontrol? İ?in Kontrol Talep Yazısı S?zleşmede ?ng?r?len S?reler İ?inde
2  - Uygulama Projesi veya Yapılacak İşleri G?sterir R?leve Planı 
3  - Kontrol Teşkilatının Teşkil Ettirilmesi
4  - Kontrol Teşkilatına Tebliğ Edilmesi
5  - İnşaat Ruhsatı
6  - İşyeri Teslimi 
7  - İmalat, İhzarat, İş Programlarını G?sterir ?izelgenin Onaylanması
8  - Teknik Personel Taahh?tnamesi
9  - İnşaat Sigorta İşlemlerinin (All-Risk) Yapılması
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen s?rede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk m?racaat yerine ya da ikinci m?racaat yerine başvurunuz.
İsim    
Unvan    
Adres    
Tel.    
Faks    
e-Posta    
Ek - 2
       
?RNEK KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
BAYINDIRLIK ve İSKAN M?D?RL?Ğ? YAPIM ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI
       
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA S?RESİ  (EN FAZLA)
4 HAKEDİŞ HAZIRLANMASI 1  - Y?klenicinin Hakediş Talep Yazısı S?zleşmesinde ?n g?r?len tarihler baz alınarak ayda bir defa d?zenlenir.
2  - Kontrol Teşkilatının Yerinde İnceleme yapması
3  - İmalat Pursantaj Oranlarının Tespiti 
4  - Y?klenicinin Sigorta ve Vergi Borcu Olup Olmadığına Dair Belgeleri
5  - İş?i İlan Tutanakları
6  - Yapılan İmalatları G?sterir Fotoğraflar
7  - Hakedişin D?zenlenmesi
8  - Hakedişin İnceleme Şefliğince İncelenmesi 
9  - Hakedişin İdarece Onaylanması
10- ?demenin Yapılması İ?in Muhasebe B?rosu Aracılığıyla İlgili Kuruma G?nderilmesi
5 GE?İCİ VE KESİN KABULLERİN YAPILMASI 1  - Y?klenicinin Kabul Talep Yazısı 10 G?n
2  - Kontrol Teşkilatının Yerinde İnceleme Yapması
3  - Kontrol Teşkilatının Teklif Varakası Vermesi
4  - Kabul Komisyonunun Oluşturulması
5  - Komisyon ?yelerine Tebliğ Edilmesi
6  - Komisyon ?yelerinin Yerinde İnceleme Yapması
7  - Kabul Komisyonun Tutanağı İmzalaması
8  - Eksik ve Kusurlu İşler Varsa S?re Verilerek Tamamlattırılması
9  - Eksik ve Kusurlu işler Yoksa Tutanağın İdarece Onaylanması
6 ?ZEL OKUL, KURS VE KREŞLER İ?İN TEKNİK RAPORLAR 1  - Kurum ve Kuruluşlarca Kurum A?ılacak Bina İ?in İnceleme Talep Yazısı 10 G?n
2  - İnceleme Heyetinin Oluşturulması
3  - İnceleme Heyetinin Belgeleri İncelemesi
4  - Yapı Kullanma İzin Belgesinin Kullanım Amacına Uygun Olması
5  - Yerleşim Planının (R?leve Planı) 3 Takım Olması
6  - İnceleme Hayetince Mahallinde İnceleme Yapılması
7  - Belgelerin ve Mahallerin Uygun Olması Halinde Rapor D?zenlenmesi
8  - Raporun ?st Yazı İle İlgili Kuruma G?nderilmesi
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen s?rede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk m?racaat yerine ya da ikinci m?racaat yerine başvurunuz.
ilk M?racaat Yeri    
İsim    
Unvan    
Adres    
Tel.    
Faks    
e-Posta    
Ek - 2
?RNEK KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
BAYINDIRLIK ve İSKAN M?D?RL?Ğ? YAPIM ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI
       
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA S?RESİ  (EN FAZLA)
7 BELDE BELEDİYELERİ İLE MUHTARLIKLARIN TAHMİNİ BEDEL TALEPLERİ 1  - Belde Belediye Başkanlığı veya Muhtarların Tahmini Bedel Talep Yazısı 1 G?n 
2  - Projesinin Temin Edilmesi
3  - Raporun D?zenlenmesi
4  - Raporun ?st Yazı İle İlgili Kurum veya Kuruluşlara G?nderilmesi
8 DEĞER TESPİTLERİ İ?İN TEKNİK RAPOR 1  - İlgili Kurum veya Kuruluştan Bina İ?in Değer Tespit Talep Yazısı 2 G?n
2  - İnceleme Heyetinin Oluşturulması
3  - İnceleme Heyetinin Yerinde İnceleme Yapması
4  - Gerekiyorsa Projesinin Temini
5  - Raporun D?zenlenmesi
6  - Raporun ?st Yazı İle İlgili Kurum veya Kuruluşlara G?nderilmesi
9 PATLAYICI MADDE KULLANIMI İ?İN TEKNİK RAPOR 1  - İlgili Kurum veya Kuruluştan Patlayıcı Madde Kullanımı İle İlgili Talep Yazısı 2 G?n 
2  - İnceleme Heyetinin Oluşturulması
3  - İnceleme Heyetinin Yerinde İnceleme Yapması
4  - Raporun D?zenlenmesi
5  - Raporun ?st Yazı İle İlgili Kurum veya Kuruluşlara G?nderilmesi
10 AYLIK RAYİ? BEDELLERİ İ?İN FİYAT ANALİZİ 1  - Bakanlık Talimatı Her Ay
2  - Rayi? Fiyatların Aylık Değişiminin Belirlenmesi ve Veri Girişinin Yapılması İ?in Valilik Olur''u ile Komisyon Oluşturulması
3  - Komisyonun İmalatı ve Ticareti Yapılan Malzemelere Ait Fiyat Araştırması Yapması
4  - Toplanan Belgelerin Her Ay Bilgisayar Ortamına Girilerek Bakanlığımız İnternet Adresine Girilmesi 
11 MALZEME OCAK MESAFELERİ VE OCAKTAKİ MALZEMELERİN BİRİM FİYAT TESPİTİ 1  - Ocak Tespiti ve Ocak Mesafeleri İ?in Komisyon Oluşturulması 10 G?n
2  - Komisyonun Ocak Mesafeleri ile Ocaktaki Malzemenin Fiyat Tespiti Yapması
3  - Tespit Sonucu Tutanakların Hazırlanması ve İdarece Onaylanması
4  - İlgili Kontrol Teşkilatına Dağıtımın Yapılması
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen s?rede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk m?racaat yerine ya da ikinci m?racaat yerine başvurunuz.
İsim    
Unvan    
Adres    
Tel.    
Faks    
e-Posta