Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Su Yönetimi

 

 ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ENERJİ TEŞVİKLERİ 

01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik” kapsamında atıksu arıtma tesislerinde kullanılan  elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının geri ödenmesi söz konusudur. 

Yönetmelikte tanımı yapılan kimyasal, biyolojik veya ileri arıtma yöntemlerinden  herhangi biriyle çalışan atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan bir önceki  yıla ait elektrik enerjisi giderleri Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda ödenecektir. 

Teşvik tedbirlerinden faydalanmak isteyenlerin öncelikle Bakanlığımız tarafından  verilen “Geri Ödeme Belgesi” ni almaları gerekmektedir. 

Bu işlem için aşağıda belirtilen (Madde 5) şartları sağlayanlar ilgili evraklar ile İl Müdürlüğümüze müracaat etmelidirler. 

“Geri Ödeme Belgesi” alan veya bulunan işletmelerin teşvik tedbirlerinden  faydalanabilmesi için ise her yıl nisan ayı sonuna kadar İl Müdürlüğümüze ilgili evraklarla (Madde 6) müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Geri Ödeme Belgesinin Verilmesi

 MADDE 5 

 (1) Atıksu altyapı tesisi yönetimleri, EK-1’de yer alan geri ödeme belgesinialabilmek için; aşağıda belirtilen koşulları sağlar ve istenen bilgi, belge ve dokümanları temin  etmek suretiyle İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüklerine başvururlar. Noksansız olan başvuru dosyaları, geri ödeme belgesinin düzenlenmesi amacıyla Bakanlığa gönderilir. Verilen geri ödeme belgesi beş yıl süreyle geçerlidir. Süresi dolan geri ödeme belgesi yenilenir. 

(2)Geri ödeme belgesi alabilmek için gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

a)Atıksu altyapı tesisi yönetimlerince, atıksularını arıtmak amacıyla bu Yönetmelikte tanımı  yapılan  biyolojik, kimyasal veya ileri arıtım yöntemlerinden herhangi birini kullanıyor olmak. 

b)Çevre Kanunu Uyarınca Alması Gereken  İzin Belgesini almış olmak; arıtılan atıksuyun geri  dönüşümlü olarak kullanılması durumunda atıksu deşarjı olmadığına dair belgeleri sunmak ve  SKKY ve mezkûr Yönetmel iğe dayanılarak çıkartılan tebliğlerde yer alan hükümleri yerine  getirmiş olmak. 

c)27/4/2004 tarihinden sonra yapılan biyolojik, kimyasal ve ileri atıksu arıtma tesisleri,  31/12/2004 tarihinden sonra yapılan derin deniz deşarjları için  proje onayı yaptırıldığına dair  belgeyi sunmak. 

ç)Arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini  ölçen ayrı bir elektrik sayacının olduğuna  dair belgeyi ve elektrik aboneliğine dair sözleşmeyi sunmak. 

d)Valilikçe, il çevre ve şehircilik müdürlüğü koordinasyonunda ve ilgili kurumların katılımı  ile kurulacak teknik bir heyetin işletme tarafından beyan edilen bilgilerin gerçeğe uygun olup  olmadığının teyit edildiğine dair  yerinde inceleme raporunu sunmak. 

e)Geri ödeme belgesi ücreti makbuzunu sunmak. (2013 yılı 465 TL) 

f) Ek-2’de yer alan atıksu beyan formunu Bakanlığın Çevresel Bilgiye Erişim Sisteminde noksansız olarak doldurmak ve sunmak. 

Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılan Enerji Giderinin Bir Kısmının Geri Ödenmesi 

MADDE 6 

(1)Atıksu altyapı tesisi yönetimlerinin, atıksu arıtma tesislerinde kullanılan enerji giderlerinin bir kısmının geri ödenmesi imkânından faydalanabilmeleri için; 

a)İkinci fıkrada belirtilen bilgi, belge ve dokümanları tamamlayarak oluşturdukları başvuru  dosyası ile her yıl  Nisan ayı sonuna kadar İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüklerine başvuruda  bulunmaları, 

b)İl çevre ve şehircilik müdürlüklerince başvuru dosyasının noksansız olduğunun tespit  edilmesi; ödenmemiş veya ödemesi tamamlanmamış faturaların dikkate alınmaması, gerekir. 

(2) Başvuru  dosyasında aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alır. 

a) Geri ödeme belgesi, 

b) Geri ödemenin talep edildiği elektrik enerjisinin kullanıldığı yıl içerisinde, SKKY ve mezkûr Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan tebliğlere göre  herhangi bir ceza almamış  olduğuna v eya cezaya neden olan aykırılığın süresi içerisinde giderildiğine dair İl Çevre Ve  Şehircilik Müdürlüğünden alınan resmî yazı, 

c) Kurum, kuruluş ve işletme yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi, 

ç) EK-3’te yer alan taahhütnamenin doldurulmuş örneği, 

d) EK-4’te yer alan elektrik tüketim ve tutar tablosunun doldurulmuş örneği, 

e) İlgili döneme ait elektrik faturalarının tamamının ödendiğini gösterir belge. 

(3) Son başvuru süresinden sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmez. 

KAYNAK: http://webdosya.csb.gov.tr/db/ankara/editordosya/atiksu.pdf 

ATT-KIMLIK-BELGESI-GENELGESI-2015-06

ATT-DDD-PROJE-ONAY-GENELGESI-2014-07