Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Atık Yönetimi

 

AMBALAJ ATIKLARI 

 

AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİ İLE AMBALAJ ATIĞI GERİ DÖNÜŞÜM/GERİ KAZANIM TESİSLERİ TARAFINDAN KÜTLE DENGE UYGULAMASININ KULLANIMINA İLİŞKİN DUYURU

 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince ambalaj atığı toplama-ayırma tesisleri ile geri kazanım tesisleri, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile faaliyette bulundukları süre içerisinde toplanan-ayrılan, geri kazanılan ambalaj atıklarına ilişkin verileri, “Ek-7 Toplama ve Ayırma Tesisi Beyan Formu” ve “Ek-8 Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi Beyan Formu” doldurmak suretiyle her ay elektronik yazılım programı (Ambalaj Bilgi Sistemi) üzerinden göndermekle yükümlüdür.

Bununla birlikte, 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin “Atık işleme tesislerinin yükümlülükleri” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince atık işleme tesisleri “Çevrimiçi programlara kayıt olmak ve tesisine kabul ettiği, işlediği, bakiye olarak oluşturduğu atıklar ile atık işleme faaliyeti neticesinde oluşturduğu/ürettiği ürünlerin bilgisini içeren kütle-denge bilgisini hazırlamak ve çevrimiçi programı kullanarak bildirim yapmakla” yükümlüdür.

Bu kapsamda, ambalaj atığı toplama-ayırma tesisleri ve geri kazanım faaliyetini gerçekleştiren tesislerin mevzuatta yer alan yükümlülükleri doğrultusunda “Ambalaj Bilgi Sistemi” üzerinden bildirim yapmaya devam etmeleri, ayrıca 01.01.2016 tarihi itibari ile online.cevre.gov.tr adresinde yer alan Atık Yönetim Uygulamasını kullanarak tesisine kabul ettiği, işlediği, bakiye olarak oluşturduğu atıklar ile geri kazanım faaliyeti neticesinde oluşturduğu/ürettiği ürünlerin bilgisini içeren kütle-denge bildirimini de yapmaları gerekmektedir.

AMBALAJ BELGELENDİRME USUL VE ESASLAR 

SAMSUN İLİNDE TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN TESİSLER

 

 

TEHLİKELİ ATIKLAR 

Valiliğimizce Yapılan Denetimlerde Tesislerde oluşan tehlikeli atıkların yönetmeliğe uygun şekilde toplanması, taşınması ve bertarafının takibi yapılmaktadır. Üretilen her tehlikeli atık cinsine göre ayrı toplanmalı ve uygun şekilde biriktirilmelidir. Biriktirme işleminin, üzeri “tehlikeli atık” ibareli, içinde bulunan atık cins-miktarı, atık kodu ve üretim tarihini kapsayan etiketli, ağzı kapaklı konteynerlerde gerçekleştirilmeli ve bu konteynerlerin oluşturulan tehlikeli atık sahasına yerleştirilmelidir. Gönderilen atıklara ait Ulusal Atık Taşıma Formlarının mevcut olması, tehlikeli madde ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortasının bulunması,  ,İl Müdürlüğümüzden onaylı bulunduğumuz yıl, bir önceki yıl ve bir sonraki yılı kapsayacak şekilde hazırlanmış endüstriyel atık yönetim planının bulunması,  denetimler esnasında dikkate alınmaktadır. Valiliğimize ulaşan Atık Yönetim Planları ve atıkların bertaraf edildiğine dair Ulusal Atık Taşıma Formları incelenip değerlendirilmektedir. 

TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU DOLDURMA KLAVUZU


Atık Yönetimi Yönetmeliği 

Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri 

MADDE 9 – (1) Atık üreticisi; 

a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,

b) Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla,

c) Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak sunmakla,

ç) Ürettiği atıklar için Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak ve uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,

d) Belediye atıklarını, ilgili mevzuat kapsamında toplama, taşıma ve bertaraf yükümlülüğü verilmiş kurum ve kuruluşların belirlediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza ederek, toplamaya hazır etmekle,

e) Bu Yönetmeliğin ek-4’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve ek-3/B’de belirtilen özellikleri içermediği iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan analizlerle tehlikesiz olduğunu belgelemekle,

f) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanları için il müdürlüğünden izin almakla,

g) Atıklarını bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle,

ğ) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, askeri birlik ve kurumlar ise yazılı olarak belirtilen sürede Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığa göndermek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,

h) UATF kullanımı zorunlu olan atıklar için UATF kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle ve ilgili iş ve işlemlere uymakla,

ı) Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirmekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlayarak, uygun bir tesiste atığın işlenmesini sağlamakla,

i) Ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla,

j) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,

k) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il müdürlüğüne 3 iş günü içinde sunmakla,

l) Yan ürün olarak değerlendirilebilecek bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan özelliklere haiz atıklar için uygunluk almak üzere Bakanlığa başvurmakla,

m) Atığın niteliğinin belirlenmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,yükümlüdür.

(2) Atık sahibi, atıklarını bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yönetmekle yükümlüdür. 

 

 TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARI

 

 1. Geçici depolama alanında atıklar birbirleriyle karıştırılmadan depolanır. Geçici depolama alanında tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ayrı olarak depolanır. Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar aynı konteynırda depolanmaz.

2. Ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten atık üreticileri, tehlikeli atıklarını geçici olarak depoladığı/depolayacağı alanları/konteynerleri için geçici depolama izninden muaftır. Ayda bin kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticileri tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanları/konteynerleri için il müdürlüğünden geçici depolama izni alır. Geçici depolama izni İl Müdürlüğü tarafından süresiz olarak verilir. Geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izni yenilenir.

3. Geçici depolama alanına alınan her bir atık etiketlenir. Etiket üzerinde;

a) Atığın atık kodu, 

b) Tehlikeli atık olup olmadığı,  

c) Tehlikeli atıklar için atığın tehlikelilik özellikleri ve riskleri,

ç) Atığın depolama alanına giriş tarihi

bilgileri yer alır.

4. Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi kapsamında sigorta yaptırma yükümlülüğü olan geçici depolama alanları için miktara bakılmaksızın mali sorumluluk sigortası yaptırılır. Mali sorumluluk sigortası olmayan tesislere geçici depolama izni verilmez. Geçici depolama alanları/konteynırları için yaptırılan mali sorumluluk sigortaları her yıl yenilenerek il müdürlüğüne sunulur.

5. Tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en fazla 180 gün süreyle geçici olarak depolanır. Tehlikesiz atıklar ise geçici depolama alanında en fazla 1 yıl süreyle geçici olarak depolanır. Belirtilen süreler dolmadan atıklar lisanslı atık işleme tesislerine gönderilir. 

Geçici Depolama Alanının Özellikleri

 1. Geçici depolama alanı üstü kapalı ve her türlü dış etkenden atıkları koruyacak şekilde oluşturulur. İl müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, tehlikesiz atık geçici depolama alanının üstünün kapalı olması şartı aranmayabilir. 

2. Geçici depolama alanının zemini geçirimsiz malzemeden teşkil edilir.

3. Geçici depolama alanında sızma veya dökülmelere karşı absorban malzeme bulundurulur.

4. Geçici depolama alanının sızma ve dökülmelere karşı etrafı ızgarayla çevrelenir. Izgarada biriken sıvılar toplanarak uygun yöntemle geri kazanım/bertarafı sağlanır, alıcı ortama deşarj edilmez.

5. Geçici depolama alanında yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirleri alınır.

6. Geçici depolama alanı dışarıdan izinsiz şekilde girişe izin vermeyecek şekilde teşkil edilir.

7. Geçici depolama alanında atıkların tehlikelilik özelliğine göre uygun bölümlendirme yapılır. Atıklar atık kodlarına göre ayrı ayrı depolanır. 

8. Geçici depolama alanı olarak konteynır kullanılabilir. Konteynır kullanılması halinde konteynır geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilir, konteynırın etrafı ızgara ile çevrelenir, sızma ve dökülmelere karşı absorban malzeme bulundurulur. 

9. Geçici depolama alanından/konteynırından sorumlu bir çalışan belirlenir. Sorumlu çalışan geçici depolama alanına/konteynırına giren ve çıkan tüm atıkların kayıtlarını tutar ve izinsiz giriş ve çıkışa engel olur. Sorumlu çalışanın iletişim bilgileri İl Müdürlüğüne bildirilir. 

TEHLİKESİZ ATIKLAR 

 

BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ

 

TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİNDE ARANILAN ŞARTLAR:

FİZİKİ ŞARTLAR

 

1) Stok sahasının zemin geçirimsizliği beton veya benzeri malzeme ile sağlanır, yağmur ve yüzey

sularının drenajı için tedbirler alınır.

 

2) Tesis genelinde oluşacak yağmur suları, yıkama vb. atık sulardan ayrı toplanır.

 

3) Gürültü, toz gibi kirleticilere karşı ilgili yönetmeliklerde tanımlanan sınır değerlere uyulur.

Ortam Havalandırması (Kapalı Alanlar İçin)

 

4) Tesis çevresi dışarıdan görülmeyecek şekilde çevrilir ve bu alana personel harici kişilerin izinsiz

girmesi önlenir.

 

5) Metal hurda toplama-ayırma faaliyeti yapan tesislerde taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı ve

yeterlilik sahibi personel bulundurulur.

 

6) Yağ ile veya başka malzemelerle kirlenmiş parçalar, akü, pil, metal dışı yabancı malzemeler için ayrı ayrı konteynır kullanılır.

7) Yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler

bulundurulur. (talaş vb.)

 

8) Kanal Bağlantısı veya Fosseptik için Atık Bertaraf Yazısı

 

9) Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesisi İbareli Tabela (Tesis Tabelası)

 

10) Farklı Atık Türleri için Ayrı Bölmeler

 


ENDÜSTRİYEL ATIKLAR

TIBBİ ATIKLAR

ATIK TAŞIMA LİSANSI İŞ VE İŞLEMLERİ

 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin ek-IV ündeki atık listesinde yer alan tehlikeli atıklar ile özel işleme tabi atıkları (Tıbbi atık , atık yağı , Bitkisel atık yağı , Atık akü ) Taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlığımızdan taşıma lisansı almak zorundadırlar.

Atıkların taşınmasıyla ilgili usul ve esaslar 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı atıkların karayollarında taşınmasına ilişkin tebliğ ile belirlenmiştir.

Tebliğ kapsamında taşıma araçları ve firmalarının lisanslandırılması ile ilgile iş ve işlemler MOTAT sistemi üzerinden il Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

Atıkları karayolunda taşınmasına ilişkin tebliğ kapsamında atık taşıma lisansları firma ve araçlar için ayrı ayrı düzenlenmektedir.

Atıkların taşınmasıyla ilgili işlemler MOTAT sistemi kullanılarak yapılmaktadır.