Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Hava Yönetimi

HAVA KİRLİLİĞİ

 

Hava kirliliği; atmosferde toz, duman, gaz, su buharı şeklindeki kirleticilerin, insan ve diğer canlılara zarar verecek düzeye erişmesidir. Trafik, sanayi ve ısınma sistemleri hava kirliliğinin başlıca kaynaklarıdır. Hızlı kentleşme, şehrin yanlış bölgelere kurulması, kalitesiz yakıtlar ve uygun olmayan yakma sistemleri gibi sebepler de hava kirliliğinin artmasına yol açmaktadır. Yapılan klinik çalışmalarda söz konusu kirleticilerin solunum yolu hastalıklarını artırdığı tespit edilmiştir.

Hava kalitesi ile ilgili çalışmalar, 2008 yılına kadar 02.11.1986 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (HKKY) çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. AB mevzuatının uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında, 96/62/EC Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi ve Kardeş Direktiflerinin (99/30/EC, 2000/69/EC, 2002/3/EC ve 2004/107/EC) paralelinde hazırlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği 06.06.2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. HKDY Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

HKDY Yönetmeliğinin amacı; hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için hava kalitesi hedeflerini tanımlamak ve oluşturmak, tanımlanmış metotları ve kriterleri esas alarak hava kalitesini değerlendirmek, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak ve diğer durumlarda iyileştirmek, hava kalitesi ile ilgili yeterli bilgi toplamak ve uyarı eşikleri aracılığı ile halkın bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Hava kirliliğine neden olan kaynaklarda (ısınma, sanayi, trafik) gerekli önlemlerin alınarak hava kalitesinin korunması kapsamında Bakanlığımızca, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği çıkarılmıştır.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin amacı; sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak, insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak, hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır. Bu yönetmelik; tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan ön izin, izin, şartlı ve kısmi izin başvuruları, tesisten çıkan emisyonun ve tesisin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin önlenmesinin tetkik ve tespiti ile, tesislerin, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi, kullanılması, depolanması ve taşınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin amacı; konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayi ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve denetlemektir. Bu amaç doğrultusunda, özellikle ısınmada kullanılan katı yakıtların özellikleri ile yakıtların torbalanması, bu yakıtların kullanıldığı yakma tesislerinin bacalarının temizlik ve ölçüm esasları belirlenmiştir. Ayrıca yakma tesisinin (soba, kombi, kazan vb.) üretimi ve satışından önce yönetmelikle belirlenen emisyon standartlarını sağladığına dair yetkili merciden tip emisyon belgesi alma hususu ile baca gazı ölçümü ve baca temizliği hususu getirilmiştir.

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği’nin amacı motorlu kara taşıtlarının egzoz gazlarının yol açtığı hava kirliliğini kontrol altına almak; insanı ve çevresini egzoz emisyonlarından doğacak tehlikelerden korumak; motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazı kirleticilerinin ortama verilmesinin önüne geçmek ve ortaya çıkmamasını sağlamak üzere gerekli usul ve esasları belirlemektir. Ayrıca çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlamak üzere motorlu araçlarda kullanılacak benzin ve motorin türlerinin teknik özellikleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu yönetmelik çevre ve insan sağlığının korunması açısından pozitif ateşlemeli ve sıkıştırmalı hava ile ateşlemeli (benzin ve motorin ile çalışan) içten yanmalı motorlu araçlarda kullanılacak olan yakıtların teknik özelliklerini kapsar. 

 KATI YAKIT SATICISI BELGESİNE SAHİP OLAN FİRMALAR LİSTESİ 

 DAĞITICI EK-8 ÇİZELGESİ 

 İTHALATÇI EK-7 ÇİZELGESİ

 

KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ (KYS) İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 

1- Kayıt belgesi alınacak ilden ,katı yakıt satışı ile ilgili alınmış İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı (Ruhsat  fotokopisi firma    yetkilisince    kaşelenip onaylanacak) 

2-  Oda kaydı ( Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret  Odasına veya ilgili Esnaf  Odasına kayıtlı olduğuna dair güncel belge )

3-   İmza Sirküleri (noter tasdikli asıl nüshasının getirilecek, belgenin fotokopisi İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından  onaylanacaktır.)

4- Taahhütname ( İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce  verilecek )

5-  Vergi levhası fotokopisi

6- KYS belgesi almak için İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazılmış dilekçe. 

 

DAĞITICI KATI YAKIT BELGESİ(DKB)  İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 

1- İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme 

2- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı)

3- İmza Sirküleri (noter onaylı)

4- Vergi levhası fotokopisi

5- KYS belgesi almak için İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazılmış dilekçe

 

İTHAL KÖMÜR İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR 

1- İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi,

2- İthalatcı tarafından onaylanmış Uygunluk Belgesi formu (3 adet) (DTS Tebliğ Ek-6). Sanayi amaçlı kömürler için kömürün hangi işletmelerde kullanıcağı miktarıyla birlikte Form üzerinde bildirilecek.

3- İthalatçı firma aracılığı ile ithal edilecek yakıtlar için sanayici(ler) tarafından verilecek taahhütname (DTS Tebliğ Ek-8) 

4- Petrol koku kullanacak firmalar için Petrol koku kullanım izin belgesi, Yüksek kükürtlü petrol koku kullanacak firmalar için Tahsisat belgesi.

5-  Yakıtın her bir parametresinin Bakanlığımızca belirlenen limit değerlere uygun olduğunu gösterir yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi. Yükleme limanı analiz belgesindeki limit değerler uygun değilse ithalata izin verilmeyecektir.

6- Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi fotokopisi. Gümrük müşavirliği aracılığı ile yapılan ithaltlarda yıl başlarında gümrük müşavirliği ile yapılan vekaletnamenin ithalatçı firma tarafından onaylı fotokopisi.

7- İthal edilen kömüre ait gümrük giriş beyannamesi fotokopisi.

8- Kömür boşaltım sonrası tartım veya draft raporunun fotokopisi.

9- Başvuru dilekçesine TPS' den alınan kayıt numarasının yazılması.

  

KATI YAKITLARIN SATIŞ İZNİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR 

1- İthalatçı/üretici; 

a- katı yakıta ait uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş)

b- katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve dağıtıcı  kayıt belgesine sahip olanlar) listesinin (katı yakıt satıcıları ile dağıtıcıların kayıt belge numarası, satıcı adı, dağıtıcı  adı ve adresi) ekinde yer aldığı bir dilekçe.  

2- İthalatçı/üretici satış izin belgesinin birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip dağıtıcılara vermek zorundadır.  Satıcılar ve dağıtıcılar ise denetimler esnasında söz konusu satış izin belgesini yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.

 

 SATICI EK-6 ÇİZELGESİ